Czytaj więcej:
Brzydka królowa. Elżbieta Rakuszanka żona Kazimierza Jagiellończyka okładka

Średnia Ocena:Brzydka królowa. Elżbieta Rakuszanka żona Kazimierza Jagiellończyka

Opowiadanie o Elżbiecie Rakuszance – żonie Kazimierza Jagiellończyka, wyjątkowej kobiecie, która pomimo fizycznej brzydoty, potrafiła rozkochać w sobie króla Polski, rodząc mu trzynaścioro dzieci i osadzając na tronach europejskich czworo z nich. Od wydawcy:   Rok  1436. W Wiedniu na świat przychodzi Elżbieta Rakuszanka, córka króla Albrechta II Habsburga i Elżbiety Luksemburskiej. Po śmierci rodziców Elżbieta wraz z rodzeństwem doświadcza restrykcyjnych warunków życia, a nawet biedy, co nie pozostaje bez wpływu na jej wygląd. Choć dorastająca Elżbieta zdaje sobie sprawę ze swej brzydoty i wie, że ma małe szanse na zamążpójście, marzy o dobrym i czułym mężu. Los uśmiecha się do niej, gdy na dworze jej brata pojawiają się posłańcy polskiego króla, Kazimierza Jagiellończyka. Wkrótce Elżbieta wyrusza do Krakowa, żeby poślubić Kazimierza. Pomimo braku urody Elżbieta rozkochuje w sobie króla Polski, rodząc mu trzynaścioro dzieci, a dzięki zdolnościom dyplomatycznym osadza kilkoro z nich na tronach europejskich. Książka przedstawia losy niezwykłej kobiety, która z młodziutkiej nieurodziwej dziewczyny, nieobeznanej z polskim dworem, wyrasta na ukochaną małżonkę i matkę a także szanowaną królową.

Szczegóły
Tytuł Brzydka królowa. Elżbieta Rakuszanka żona Kazimierza Jagiellończyka
Autor: Gische Victoria
Rozszerzenie: brak
Język wydania: polski
Ilość stron:
Wydawnictwo: Książnica
Rok wydania: 2017

Tytuł Data Dodania Rozmiar
Zobacz podgląd Brzydka królowa. Elżbieta Rakuszanka żona Kazimierza Jagiellończyka pdf poniżej lub w przypadku gdy jesteś jej autorem, wgraj własną skróconą wersję książki w celach promocyjnych, aby zachęcić do zakupu online w sklepie empik.com. Brzydka królowa. Elżbieta Rakuszanka żona Kazimierza Jagiellończyka Ebook podgląd online w formacie PDF tylko na PDF-X.PL. Niektóre ebooki nie posiadają jeszcze opcji podglądu, a inne są ściśle chronione prawem autorskim i rozpowszechnianie ich jakiejkolwiek treści jest zakazane, więc w takich wypadkach zamiast przeczytania wstępu możesz jedynie zobaczyć opis książki, szczegóły, sprawdzić zdjęcie okładki oraz recenzje.

 

 

Brzydka królowa. Elżbieta Rakuszanka żona Kazimierza Jagiellończyka PDF Ebook podgląd:

Jesteś autorem/wydawcą tej książki i zauważyłeś że ktoś wgrał jej wstęp bez Twojej zgody? Nie życzysz sobie, aby pdf był dostępny w naszym serwisie? Napisz na adres [email protected] a my odpowiemy na skargę i usuniemy zgłoszony dokument w ciągu 24 godzin.

 


Podgląd niedostępny.

 

 

Wgraj PDF

To Twoja książka? Dodaj kilka pierwszych stron
swojego dzieła, aby zachęcić czytelników do zakupu!

Recenzje

 • Maria Bopgusz

  Zalecam gorąco fanom histiporii. To nie jest dokument, lecz opowieść historia oparta na faktach, idealnie napisana. Czytając widzi się epokę, bohaterów ich życie. Warto.

 • Iwona

  Interesujące ujęcie postaci historycznej. To nie typowe podejście do tematyki jest naprawdę fascynujące.

 • anonymous

  Miło się i dynamicznie czyta, zalecam Warto poświęcić czas

 • Monika

  "Brzydka królowa" jest czymś niezwykłym wśród ebooków tego gatunku, które miałam okazję poznać. Podzielona została na trzy segmenty, które gładko zbiegają się ze sobą, tworząc wspólną historię Elżbiety i Kazimierza. Niestety, nie posiadam takiej wiedzy, by ocenić zgodność treści książki z faktycznymi wydarzeniami, ale nie to jest dla mnie kluczowe w tym momencie. Ta książka ebook to przede wszystkim emocje. Z początku pełna goryczy historia o tym, jak bezlitosne figle potrafi sprawiać los, przeradza się w... no właśnie? Jeżeli chodzi o styl, dla mnie bardzo przystępny. To krótka książka, dlatego czyta się nadzwyczajnie szybko. Jednakże to, co jest tutaj olbrzymią zaletą, w pewnym sensie stało się dla mnie także wadą. Właściwie jedynym mankamentem tej historii wydaje mi się to, że pojawia się tutaj zbyt dużo niepotrzebnych scen. Owszem, opisują one wydarzenia kluczowe pod wobec historycznym, na przykład wynalezienie druku, ale nie mają one wielkiego znaczenia dla faktycznej fabuły książki. Mam wrażenie, że te elementy można by było spokojnie ominąć i czytelnik w ogóle nie odczułby różnicy. Równocześnie wiąże się to z tym, że ta książka ebook jest zdecydowanie za krótka! Chciałabym, aby historia Elżbiety i pewne związane z nią wątki zostały rozwinięte wiele bardziej.

 • Maria Kasperczak

  Elżbieta Rakuszanka narodziła sie w 1436 jako córka króla niemieckiego i węgierskiego Albrehta II Habsburga. Jej dzieciństwo nie należało do najłatwiejszych, po śmierci rodziców opiekę ponad nią i jej rodzeństwem przejął restrykcyjny stryj Fryderyk III. Elżbieta nie była urodziwą niewiastą, a braki w urodzie uzupełniała inteligencją. Ceniła własne pochodzenie i nierzadko dawała temu wyraz. Początki życia Elżbiety i to jak kształtował się jej charakter poznajemy z rozdziału zatytułowanego Panna. Epizod drugi Kawaler poświęcony jest osobie Kazimierza Jagiellończyka narodzonego w 1427r. Syn Władysława Jagiełły odznaczał się mądrością, spokojem i rozwagą. Jeden z najaktywniejszych polskich władców, pod jego rządami kraj rozkwitał i poszerzył własne terytorium. Małżeństwo Elżbiety i Kazimierza oczywiście było aranżowane, młodzi nie widzieli się przed ślubem, a cała uroczystość stanęła pod znakiem zapytania, gdy książę ujrzał narzeczoną po raz pierwszy. Opowieść napisana prostym mową a to sprawia że "czyta się sama". Są daty które kojarzymy z lekcji, postacie które znamy, lecz ta opowiadanie jest tak skonstruowana, że aż chce się czytać. Ponieważ tutaj nie boli wkuwanie dat i suchych faktów. Ta lektura to przyjemność. Na zakończenie powieści historycznej zawszę lubię przeczytać słowo od autora, który zdradza co w książce pdf jest faktem, a co fikcją. Okazało się że wiek XV potrafi zaskoczyć, niekiedy brutalnością, czasem zasadami czy postawą społeczeństwa. Warto czytać takie książki, znać własną historię i z niej czerpać siłę.

 • Justyna Kowalczyk

  Książki histo­ryczne ni­gdy nie były ani na­dal nie są moją mocną stroną, ni­gdy nie inte­re­so­wałam się histo­rią i zawsze wyda­wała mi się ona nudna. Kiedy otrzy­ma­łam książkę pt. „Brzydka Kró­lowa” Vic­to­rii Gische do recen­zji, zasta­na­wia­łam się jak, ją odbiorę i czy mi się spodoba. Pode­szłam do lek­tury dość scep­tycz­nie, nie ocze­ki­wa­łam po niej zbyt wiele. Szcze­rze mówiąc, zdzi­wi­łam się, kiedy po paru stro­nach histo­ria mnie wcią­gnęła. Opowieść nie jest banalna, nie jest roman­si­dłem ani kry­mi­na­łem, które mia­łam w zwy­czaju czy­tać, a urzekła mnie jak mało która. Tego zde­cy­do­wa­nie się nie spo­dzie­wa­łam. Elż­bieta wraz z rodzeń­stwem zostaje oddana pod opiekę stry­jowi, po tym, jak traci oboje rodzi­ców. Ciężki był to czło­wiek do życia, oszczę­dzał na wszyst­kim i ni­gdy nie oka­zy­wał uczuć. Dzieci nie miały kolo­ro­wego dzie­ciń­stwa w jego domu. Cią­gle zamknięte w zim­nie, noto­rycz­nie głodne, cier­piały swe męki. Elż­bieta jako młoda dziew­czyna marzyła w ciem­nych murach o lep­szej przy­szło­ści. Nie grze­szyła urodą, co w tam­tych cza­sach było dość ważne, jeśli chciało się wyjść za mąż. Wie­działa, że nie ma zbyt wiel­kich szans na poślu­bie­nie kogo­kol­wiek, lecz zawsze marzyła o wspa­nia­łym mężu i gro­madce dzieci. Los w końcu nie­spo­dzie­wa­nie uśmie­cha się do dziewczyny i zsyła na nią uro­dzi­wego męż­czy­znę, który dodat­kowo jest księ­ciem. Zako­chani biorą ślub i Elż­bieta zostaje kró­lową, Kazi­mierz zaś kró­lem. W książce pdf prze­wi­jają się frag­menty praw­dzi­wych zda­rzeń z tymi spe­cjal­nie ubar­wio­nymi na potrzeby powie­ści. Lek­tura jest nie­zwy­kle realna a także lekka w czy­ta­niu. Mimo że pierw­szy raz mia­łam w rękach opowieść histo­ryczną i czy­tałam o ksią­żę­tach, dwór­kach a także kró­lach, nie znu­dziła mnie ona, jak to myśla­łam na początku. Histo­ria Elż­biety Raku­szanki – małżonki Kazi­mie­rza Jagiel­loń­czyka, jest naprawdę cie­kawa. Książka ebook przy­bliża nam wizję tam­tych cza­sów, wyobraź­nia dzia­łała w mojej gło­wie nie­zwy­kle mocno. Mowa powie­ści jest bar­dzo pro­sty, wręcz mia­łam wra­że­nie, że czy­tam naj­pro­ściej napi­saną książkę dla dzieci, a nie lek­turę histo­ryczną, co spo­wo­do­wało, że każdą stronę prze­wra­ca­łam bar­dzo szybko. Zanim się obej­rza­łam, książka ebook była skoń­czona. Bar­dzo lubię, kiedy w książ­kach nar­ra­to­rem jest trze­cia osoba i tutaj także to dosta­łam. Wygod­niej mi się czyta, kiedy widzę obrazy z per­spek­tywy obser­wa­tora. „Brzydka kró­lowa” nie jest lek­turą dla każ­dego. Jak już wcze­śniej wspomniałam, spo­dzie­wa­łam się, że książka ebook mnie znu­dzi, że będzie się cią­gła w nie­skoń­czo­ność ze względu na tema­tykę. Tak się nie stało i jestem z tego powodu bar­dzo szczę­śliwa. Nie ma prawdopodobnie nic gor­szego niż lek­tura, która nie speł­nia naszych kry­te­riów czy­tel­ni­czych i trudno jest przez nią prze­brnąć. Vic­to­ria Gische stwo­rzyła naprawdę cie­kawą histo­rię. Wzru­sza czy­tel­nika, poka­zuje poprzez szcze­gó­łowe opisy detali, że świat i życie w tam­tych cza­sach nie było usłane różami. Uświa­da­mia nam, że nie trzeba być pięk­nym na zewnątrz, żeby być pięk­nym w środku i ocza­ro­wać głowę pastwa. Inte­li­gen­cja Elż­biety i jej zde­ter­mi­no­wany cha­rak­ter dopro­wa­dziły ją daleko i mimo braku urody, zyskała sza­cu­nek pod­wład­nych i nieustanna się ważną posta­cią w tam­tych cza­sach. Książka ebook jest naprawdę warta uwagi, a osoby lubujące się w tego typu tematyce pokochają tę historię. Szczerze zalecam każdemu. http://oczarowanaczytaniem.pl/recenzja-brzydka-krolowa-victoria-gische/

 • Nemezis

  "Brzydka królowa" to czwarta z kolei opowieść Victorii Gische. Posługująca się tym pseudonimem autorka pochodzi z Siemianowic Śląskich, jest historykiem z wykształcenia, interesuje się w szczególności Starożytnym Egiptem a także Średniowieczem. Do tej pory spod jej pióra wyszły także: "Lucyfer. Moja historia", "Kochanka królewskiego rzeźbiarza" a także "Tajemnice królów. W służbie faraona. Na tropie zaginionej księżniczki". Elżbieta Rakuszanka zdecydowanie nie miała łatwego życia. Księżniczka w młodym wieku utraciła oboje rodziców i wraz z rodzeństwem - starszą siostrą, Anną, i najmłodszym bratem, Władysławem - trafiła do surowego i nieczułego stryja. Opiekun traktował ich z zimną obojętnością, a bo był ponad wyraz skąpy, oszczędzał na jedzeniu i ubiorach, przez co dzieci chodziły wiecznie głodne i zmarznięte. Jedyną osobą, która szczerze się o nie troszczyła, była niania, Helena Kottanner. Trudne warunki niekorzystnie odbiły się na wyglądzie młodej Elżbiety, czyniąc z niej osobę niską, zgarbioną, o zaokrąglonych plecach. Mijały lata, a księżniczka coraz silniej odczuwała, jak olbrzymią wagę przykłada się w otaczającym ją świecie do kobiecej urody. Jej brak mógł całkowicie zniweczyć jej plany na przyszłość. A pragnęła jedynie mądrego, kochającego męża, który będzie jej wierny. Victoria Gische zaopatrzyła własną opowieść w godne skrupulatnego kronikarza detale różnorakiej natury. Dzięki nim czytelnik może się poczuć, jakby i on odwiedzał kolejne miejsca i współuczestniczył w przedstawionych wydarzeniach. Piękne, poetyckie opisy sprawiają, że z łatwością wyobrazimy sobie majestatyczne budowle czy zapierające dech w piersi krajobrazy. Nie przypadło mi do gustu tylko jedno, a były to sceny erotyczne. Nie spodziewałam się, że zostaną zrelacjonowane w tak drobiazgowy i... dzielny sposób. Elementy te mocno się wyróżniały i, w moim odczuciu, niezbyt nieźle komponowały się z resztą książki. Chociaż powieści historyczne nie należą do moich ulubieńców, zapowiedź "Brzydkiej królowej" sprawiła, że zapragnęłam ją przeczytać. Zaczęłam lekturę ostrożnie, z pewnym dystansem i zanim się spostrzegłam, opowiadanie wciągnęła mnie bez reszty. Bogactwo wykorzystanych faktów historycznych znacznie wzbogaciło moją wiedzę. Co ważne, z noty od autorki dowiemy się, co zostało przez nią na potrzeby powieści zmienione. Mimo nagromadzenia dat i innych informacji, jej styl pozostał lekki i przyjazny w odbiorze, co sądzę za olbrzymią zaletę. Opowieść Victorii Gische pozwoliła mi przyjemnie spędzić czas, a przy tym dużo się nauczyć. Z pewnością sięgnę jeszcze kiedyś po inne książki tej autorki, a "Brzydką królową" z czystym sumieniem Wam polecam. Za egzemplarz książki serdecznie dziękuję Wydawnictwu Książnica! ogrodksiazek.blogspot.com

 • CzytanieNaszymZyciem

  "Brzydka królowa" to książka ebook z tego gatunku literatury, którego większość osób nie lubi. Zanim przejdę do recenzji, napiszę kilka słów o tym, co myślę o ignorowaniu powieści historycznych. Duża większość osób opowieść historyczną kojarzy wyłącznie z Sienkiewiczem, ewentualnie Prusem. Nie każdy lubi historię XVII wieku i nie każdemu podoba się styl pisania Sienkiewicza! Więc zanim stanowczo stwierdzicie, że powieści historyczne są "głupie i nudne", sięgnijcie po kilka innych książek. Przecież Sienkiewicz nie jest jedynym autorem tego typu literatury! Zawsze powtarzam, że opowieść historyczna to książka ebook jak każda inna - tyle, że opowiada o wydarzeniach, które miały miejsce w prawdziwym świecie. A to powinno być tylko zachętą do lektury. Podsumowując, zanim zniechęcicie się do danego gatunku, przeczytajcie kilka czy kilkanaście pozycji! Książka ebook Victorii Gische opowiada o Elżbiecie Rakuszance - żonie Kazimierza Jagiellończyka. Bardzo się cieszę, że powstaje coraz więcej powieści historycznych, które mówią o losach kobiet. Na lekcjach historii dowiadujemy się głównie o mężczyznach - władcach, żołnierzach czy artystach. Dziewczyny zawsze były pomijane. Od jakiegoś czasu zaczyna się to zmieniać. Tym razem mamy do czynienia z historią o kobiecie, której życie nie było usłane różami. Przenosimy się do XV wieku. Po śmierci własnej matki, Elżbieta Rakuszanka była pod opieką własnego stryja - Fryderyka, który nie rozpieszczał własnych podopiecznych. Elżbieta żyła w biedzie, ciągle była głodna i zaniedbana. Ten niełatwy okres znacznie wpłynął na pogorszenie jej wyglądu. Dziewczyna w duchu modliła się o kochającego męża, który doceni jej wnętrze. Choć Elżbieta nie grzeszyła urodą, była dziewczyną oczytaną, bystrą i inteligentną. Jej plusy docenił Kazimierz Jagiellończyk, który pokochał ją całym sercem. Małżeństwo Elżbiety i Kazimierza uznaje się za jedno z najbardziej udanych małżeństw w historii. Narracja poprowadzona z perspektywy trzeciej osoby umożliwia czytelnikowi szerokie spojrzenie na wydarzenia opisywane na kartach powieści. Choć opis i tytuł sugerują, że to Elżbieta będzie główną bohaterką utworu, nie zabrakło tutaj takich postaci jak Jan Gutenberg, Wit Stwosz czy Hans Memling - malarz, twórca obrazu pt. "Sąd Ostateczny". Dzięki licznym ciekawostkom i smaczkom autorka stworzyła prawdziwą gratkę dla fanów historii. Myślę, że "Brzydka królowa" przypadnie do gustu też tym osobom, które za historią nie przepadają, bo książka ebook ta napisana jest lekkim, wygodnym dla czytelnika stylem, a przedstawiane wydarzenia na pewno Was zaintrygują. Wszystkim czytelnikom serdecznie zalecam "Brzydką królową". Ja sięgnęłam po tę książkę, bo historia XV wieku jest moją słabą stroną i wiem, że powinnam ponad tym popracować. Przeczytajcie tę historię dla siebie, nie myśląc o tym, że jest to opowieść historyczna. Spróbujcie i przekonajcie się sami, czy było warto. Zachęcam do zapoznania się z opowieścią o jednej z najciekawszych kobiecych postaci.

 

 


O nas

PDF-X.PL to narzędzie, które pozwala Ci na darmowy upload plików PDF bez limitów i bez rejestracji a także na podgląd online kilku pierwszych stron niektórych książek przed zakupem, wyszukiwanie, czytanie online i pobieranie dokumentów w formacie pdf dodanych przez użytkowników. Jeśli jesteś autorem lub wydawcą książki, możesz pod jej opisem pobranym z empiku dodać podgląd paru pierwszych kartek swojego dzieła, aby zachęcić czytelników do zakupu. Powyższe działania dotyczą stron tzw. promocyjnych, pozostałe strony w tej domenie to dokumenty w formacie PDF dodane przez odwiedzających. Znajdziesz tu różne dokumenty, zapiski, opracowania, powieści, lektury, podręczniki, notesy, treny, baśnie, bajki, rękopisy i wiele więcej. Część z nich jest dostępna do pobrania bez opłat. Poematy, wiersze, rozwiązania zadań, fraszki, treny, eseje i instrukcje. Sprawdź opisy, detale książek, recenzje oraz okładkę. Dowiedz się więcej na oficjalnej stronie sklepu, do której zaprowadzi Cię link pod przyciskiem "empik". Czytaj opracowania, streszczenia, słowniki, encyklopedie i inne książki do nauki za free. Podziel się swoimi plikami w formacie "pdf", odkryj olbrzymią bazę ebooków w formacie pdf, uzupełnij ją swoimi wrzutkami i dołącz do grona czytelników książek elektronicznych. Zachęcamy do skorzystania z wyszukiwarki i przetestowania wszystkich funkcji serwisu. Na www.pdf-x.pl znajdziesz ukryte dokumenty, sprawdzisz opisy ebooków, galerie, recenzje użytkowników oraz podgląd wstępu niektórych książek w celu promocji. Oceniaj ebooki, pisz komentarze, głosuj na ulubione tytuły i wrzucaj pliki doc/pdf na hosting. Zapraszamy!